DE PROCEDURES

Modaliteiten om de procedures te starten: naargelang de procedure die gevoerd wordt is er een verschillende manier om deze voor de rechtbank in te leiden.

Bij verzoekschrift
Het verzoekschrift bevat een aantal bij wet verplichte vermeldingen en wordt door de eiser neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Een rolrecht is verschuldigd en de tegenpartij (verweerder) krijgt per gerechtsbrief een kopij van dit verzoekschrift toegestuurd door de griffie.

De datum van de zitting waarop de procedure wordt ingeleid wordt vermeld en naargelang de procedure die gevoerd wordt dienen de partijen ofwel in persoon te verschijnen of kunnen ze zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

 

Bij dagvaarding
De dagvaarding bevat een aantal bij wet verplichte vermeldingen en wordt door de gerechtsdeurwaarder betekend aan de partij die gedagvaard wordt.

De kosten die verschuldigd zijn worden betaald aan de gerechtsdeurwaarder en zijn aanzienlijk hoger dan het rolrecht dat verschuldigd is bij neerlegging van een verzoekschrift.

De datum van de zitting waarop de procedure wordt ingeleid wordt vermeld en op de inleidende zitting kan men ofwel zelf verschijnen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Op de inleidende zitting wordt de zaak meestal uitgesteld.

 

Bij vrijwillige verschijning
Wanneer partijen het eens zijn om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank dan kunnen zij dit doen met een proces-verbaal van vrijwillige verschijning waarin beide hun standpunt uiteenzetten en aan de rechtbank vragen om hieromtrent een vonnis te vellen.

Het proces-verbaal wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank en het verschuldigde rolrecht is aanzienlijk lager dan de dagvaardingskosten die op deze manier kunnen vermeden worden.

Op de inleidende zitting dienen partijen aanwezig te zijn of zich laten vertegenwoordigen teneinde het proces-verbaal te ondertekenen.

Meestal wordt de zaak uitgesteld om later behandeld te worden.